Page 2 - PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH
P. 2

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH TỪ DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ -“LỄ
                     HỘI CỔ ĐỤNG” Ở ĐẢO PHÚ QUỐC

                                    Ths.Nguyễn Bình Phương Thảo*    1

        TÓM TẮT

           “Sản phẩm văn hóa là những sản phẩm trong lĩnh vực tinh thần do con người sáng
        tạo ra trong tiến trình phát triển của lịch sử để phục vụ cuộc sống, thỏa mãn những mục
        đích và nhu cầu khác nhau của các cá nhân, cộng đồng người”. Hiện nay, nhiều sản

        phẩm văn hóa mới ra đời phục vụ cuộc sống và phát triển hoạt động du lịch. Hoạt động
        du lịch sẽ tạo nên các sản phẩm du lịch. Việc tạo nên các sản phẩm du lịch từ văn hóa
        chính là thành quả của “văn hóa du lịch từ lễ hội Cổ Đụng là bản sắc vùng đất Phú
        Quốc – Kiên Giang”. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ nội dung này.

           Từ khoá: sản phẩm du lịch, lễ hội Cổ Đụng, sản phẩm văn hoá, văn hoá du lịch,

        Phú Quốc

        ABSTRACT

           The cultural product is the historical product and contains contemporary stamps.
        Nowadays, many cultural products are produced to serve for the life and the development
        of tourism beings. The tourism product made from culture is the result of “Tourism
        culture from Cổ Đụng Festival that’s the identity of Phú Quốc – Kiên Giang”. This article

        will analyze clearly this content.

           Keywords: tourism product, Cổ Đụng Festival, cultural products, tourism cultural,
        Phú Quốc

        1. DẪN NHẬP

           Đảo Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang nằm trong vịnh Thái Lan có tổng diện tích
                  2
        tự nhiên là 593 km , gồm 36 đảo lớn nhỏ khác nhau, trong đó đảo Phú Quốc có diện tích
                  2
        lớn nhất 561,65 km với đường bờ biển dài khoảng 150 km, bờ phía Đông cách Hà Tiên
        46 km, cách Rạch Giá 115 km và rất gần với các nước láng giềng trong khu vực, cụ thể:

        cách thành phố Kép (Campuchia) khoảng 30 km, cách Thái Lan 500 km, cách Malaysia
        700 km và Singapore 1.000 km.

           Phú Quốc là vùng địa lý cộng cư của 3 dân tộc chính là Kinh, Khmer, Hoa. Trong
        đó, người Kinh có tỷ lệ cao nhất trong cơ cấu dân số của đảo. Đảo có 10 đơn vị hành
        chính (02 thị trấn và 08 xã) gồm: thị trấn Dương Đông, thị trấn An Thới, xã Cửa Cạn, xã        1 Trường Đại học Văn hóa TP.HCM
   1   2   3   4   5   6   7