Page 3 - PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH
P. 3

Cửa Dương, xã Hàm Ninh, xã Dương Tơ, xã Hòn Thơm, xã Bãi Thơm, xã Gành Dầu và
        xã Thổ Châu.

           Đảo Phú Quốc nằm trên tuyến đường hàng hải quốc tế Sihanoukville - TP. Hồ Chí
        Minh; Bangkok - TP. Hồ Chí Minh và gần với tuyến hàng hải quốc tế ngắn nhất trong

        tương lai nối Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương qua bán đảo Malaysia. Từ vị trí trên
        cho thấy Phú Quốc có vị trí rất quan trọng trong giữ gìn an ninh quốc phòng và lợi thế
        trong giao lưu hàng hải quốc tế, đặc biệt là phát triển các ngành kinh tế hàng hải, dịch vụ

        hậu cần và nhất là du lịch biển đảo với các tài nguyên văn hóa bản địa.
           Đây là một vùng văn hóa với những độc đáo và khác biệt so với các tiểu vùng văn

        hóa khác trong vùng văn hóa Tây Nam Bộ mang bản sắc của văn hóa biển đảo rõ nét
        nhất. Vì khi nhắc vùng đất này, người ta nghĩ ngay đến những cảnh sắc thiên nhiên với
        những bãi biển tuyệt đẹp, bên cạnh đó là những lễ hội truyền thống của cư dân vùng biển:
        Thủy Long Thánh Mẫu, Nghinh Ông, đình Ông Bổn… và ẩm thực đa sắc màu của vùng
        biển như: cơm nghẹ, nhum, cháo mực… Chính sự cộng cư của ba dân tộc Kinh – Hoa –
        Khmer đã tạo nên bản sắc của đảo Phú Quốc rất phong phú và đặc trưng. Nhưng có lẽ,

        điều đặc biệt vẫn sinh tồn và phát triển một cách bền bỉ với thời gian và không gian của
        cộng đồng cư đây nơi đây, đó chính là: lễ hội Cổ Đụng nó chứa đựng bản sắc riêng biệt,
        mang tính cộng đồng thể hiện sự cố kết của các dân tộc cùng sinh sống trên hòn đảo này.

           Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế như hiện nay thì vấn đề bảo tồn và

        phát huy những giá trị văn hóa dân tộc, cũng như các giá trị truyền thống của cộng đồng
        cư dân vùng biển đảo là một yêu cầu cấp thiết. Cho nên, đây cũng là thời điểm cần phát
        huy hơn nữa những giá trị văn hóa ra bên ngoài, quảng bá hơn nữa tính sự đa dạng, độc
        đáo và bản sắc văn hóa biển đảo Phú Quốc nói riêng và Việt Nam nói chung ra ngoài
        phạm vi vùng, khu vực và thế giới. Hoạt động du lịch và xây dựng các sản phẩm du lịch

        đặc trưng, mang bản sắc của vùng chính là kênh văn hóa quan trọng để chuyển tải những
        nét độc đáo ra bên ngoài, đồng thời thông qua du lịch sẽ góp phần giữ gìn và phát huy
        những giá trị văn hóa địa phương.

        2. DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ TỪ LỄ HỘI

        2.1. Di sản văn hóa

           Luật Di sản văn hóa (2008) định nghĩa: “Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá
        của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có

        vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta”. Nói cách khác,
        di sản văn hóa, đó là một “tài sản quý giá”, là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây
   1   2   3   4   5   6   7   8